එය මෙතැනට දමන්න

PDF සිට ODT දක්වා

PDF එක ODT බවට පරිවර්තනය කරන්න (OpenDocument)

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය odt
%


PDF එකක් ODT (OpenDocument) ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. PDF එකක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ PDF එක ODT (OpenDocument) ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඔබේ පරිගණකයට ODT (OpenDocument) සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම අගය කරන්න

4.5/5 - 8 ඡන්දය


228,537 2019 සිට පරිවර්තනය