එය මෙතැනට දමන්න

TIFF සිට PDF දක්වා

ඔබගේ TIFF PDF බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


අන්තර්ජාලය හරහා TIFF PDF ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. TIFF එකක් PDF බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ TIFF PDF ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. PDF ඔබ ඔබේ පරිගණකයට PDF සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම අගය කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්දය


253,473 2019 සිට පරිවර්තනය