ქვემოთ უხეში თარგმანი ჩვენი english მომსახურების პირობები და english კონფიდენციალურობის პოლიტიკა იურიდიული ასპექტები, როგორც ვრცელდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

მომსახურების პირობები

1. პირობები

ვებ-გვერდით https: //pdf.to- ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს, ყველა მოქმედი კანონმდებლობით და წესებით, და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მოქმედი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ აკრძალულია ამ საიტის გამოყენება ან წვდომა. ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო და სასაქონლო ნიშნის კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. ნებართვა დროებით მიჰყავს Pdf.to- ის ვებ-გვერდზე პერსონალური, არაკომერციული სატრანზიტო ნახვისთვის მასალების (საინფორმაციო ან პროგრამული უზრუნველყოფის) ერთი ასლი. ეს არის ლიცენზიის საგრანტო, არა გადაცემის ტიტრი და ამ ლიცენზიის ქვეშ არ შეიძლება:
  1. მასალების შეცვლა ან კოპირება;
  2. გამოიყენოს მასალების ნებისმიერი კომერციული მიზნისთვის, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენება (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. მცდელობა დეკომპირება ან შეცვალოს ინჟინერი ნებისმიერი პროგრამული შეიცავს Pdf.to ნახვა;
  4. ამოიღონ ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების შენიშვნები მასალებიდან; ან
  5. მასალების გადატანა სხვა პირზე ან "სარკის" მასალები ნებისმიერ სხვა სერვერზე.
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ არღვევს რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება შეწყდეს Pdf.to ნებისმიერ დროს. ამ მასალების დათვალიერებისას ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტისას, თქვენ უნდა გაანადგუროთ ნებისმიერი გადმოწერილი მასალა თქვენს მფლობელობაში არსებული ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. პასუხისმგებლობა

 1. მასალები Pdf.to- ის ვებ გვერდზე მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. Pdf.to არ იძლევა გარანტიას, გამოხატულ ან ნაგულისხმევი, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, იგულისხმება საბანკო გარანტია ან სავაჭრო პირობები, კონკრეტული მიზნისთვის სათანადო მიზანშეწონილობა, ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა ან უფლებების სხვა დარღვევა.
 2. გარდა ამისა, Pdf.to არ იძლევა გარანტიას ან რაიმე წარმომადგენლობას, რომელიც დაკავშირებულია მისი ვებ-გვერდის მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან სანდოობის შესახებ ან სხვაგვარად დაკავშირებულია ამ მასალებთან ან ამ საიტთან დაკავშირებული ნებისმიერ საიტთან.

4. შეზღუდვები

არავითარ ღონისძიებაში არ უნდა იქნეს პასუხისმგებელი Pdf.to- ს ან მისი მიმწოდებლებისათვის პასუხისმგებლობისაგან გამოსაყენებელი ან გამოყენების შეუძლებლობისათვის (ზიანის ანაზღაურების გარეშე, ზიანის ანაზღაურების მიზნით) ნახვა, თუნდაც Pdf.to ან Pdf.to უფლებამოსილი წარმომადგენელი ეცნობა ზეპირად ან წერილობით შესაძლებლობა ასეთი ზიანი. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა გარანტიებს ნაგულისხმევი გარანტიების შესახებ, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ან ზარალის ანაზღაურების მიზნით, ეს შეზღუდვები არ ვრცელდება თქვენთვის.

5. მასალების სიზუსტე

Pdf.to- ის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. Pdf.to არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ მისი ვებ-გვერდების ნებისმიერი მასალა ზუსტი, სრული ან აქტუალურია. Pdf.to- ს შეუძლია შეცვალოს მისი ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალებით ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. თუმცა Pdf.to არ აკეთებს რაიმე ვალდებულებას განაახლოს მასალები.

6. ბმულები

Pdf.to არ განიხილავს ყველა საიტს, რომელიც უკავშირდება მის ვებ-გვერდს და არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მსგავსი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ლინკის ჩართვა არ ითვალისწინებს საიტის Pdf.to- ს მიერ მოწონებას. ნებისმიერი ასეთი ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის რისკის ქვეშ არის.

7. ცვლილებები

Pdf.to- ს შეუძლია ამ მომსახურების პირობების გადახედვა ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ მომსახურების პირობების შემდგომი ვერსიით შეასრულებთ.

8. მმართველი კანონი

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და გაითვალისწინეთ კონექტიკუტის კანონების შესაბამისად და თქვენ შეუძლებლად წარუდგენენ ამ სახელმწიფოს ან ადგილას სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.


209,349 კონვერტაცია 2019 წლიდან!