Nižšie je uvedený hrubý preklad našich anglických podmienok služby a anglických pravidiel ochrany osobných údajov pre právne aspekty, ktoré platia len v angličtine

Pdf.to Zmluvné podmienky

1. Podmienky

Vstupom na webovú stránku https://pdf.to súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami služby, všetkými platnými zákonmi a predpismi a súhlasíte s tým, že zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, je zakázané používať alebo pristupovať na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené platným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použite Licencia

 1. Povolenie dočasne sťahovať jednu kópiu materiálov (informácií alebo softvéru) na webovú stránku Pdf.to pre osobné, nekomerčné prechodné sledovanie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníctva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. modifikovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavovanie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér na webovej stránke Pdf.to;
  4. odstrániť akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke označenia z týchto materiálov; alebo
  5. previesť materiály na inú osobu alebo „zrkadliť“ materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte akékoľvek z týchto obmedzení a Pdf.to ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prehliadania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré máte k dispozícii, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Vyhlásenie

 1. Materiály na webstránke Pdf.to sú poskytované „tak ako sú“. Spoločnosť Pdf.to neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a neguje všetky ostatné záruky vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.
 2. Spoločnosť Pdf.to nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti používania materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených na túto stránku.

4. Obmedzenia

Pdf.to ani jeho dodávatelia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, okrem iného, škôd za stratu údajov alebo zisku, alebo z dôvodu prerušenia prevádzky), ktoré vyplývajú z používania alebo neschopnosti používať materiály na Pdf.to's webstránke, aj keď Pdf.to alebo splnomocnený zástupca Pdf.to bol informovaný o možnosti takejto škody ústne alebo písomne. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály uvedené na webovej stránke Pdf.to by mohli obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Pdf.to nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho internetovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Pdf.to môže kedykoľvek vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Pdf.to sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Spoločnosť Pdf.to neskúmala všetky stránky prepojené na jej webovú stránku a nie je zodpovedná za obsah žiadnej takejto stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená schválenie stránky Pdf.to. Použitie takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy

Spoločnosť Pdf.to môže kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky pre svoju webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

8. Rozhodné právo

Tieto obchodné podmienky sa riadia a koncipujú v súlade so zákonmi Connecticutu a neodvolateľne sa podriaďujete výhradnej jurisdikcii súdov v tomto štáte alebo lokalite.

Pravidlá DMCA

Účastníci služieb PDF.to nahrávajú, konvertujú, pristupujú a používajú materiály a služby na svoje vlastné riziko. Súbor PDF.to nesleduje obsah zákazníka. PDF.to nebude zodpovedať za žiadne škody nárokované v dôsledku služieb, informácií alebo produktov PDF.to. Každý účastník nesie výlučnú zodpovednosť za všetky materiály uložené v súbore PDF.to, za presnosť materiálov vrátane záruk a za získanie všetkých potrebných povolení pre hypertextové odkazy a marketingové materiály. Spoločnosť PDF.to neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku týkajúcu sa presnosti, kvality alebo povahy informácií, ktoré môžu používatelia alebo účastníci získať z internetu pomocou služieb služby PDF.to.

Upozorňujeme tiež, že všetky nahrané súbory a obsah používateľov sú odstránené do niekoľkých hodín od odovzdania a ich prevedený materiál je tiež odstránený do dvadsiatich štyroch hodín, čo znamená iba dočasné úložisko.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál v súbore PDF.to porušuje autorské práva, ktoré vlastníte alebo kontrolujete, môžete zaslať písomné oznámenie o údajnom porušení autorských práv (ďalej len „oznámenie“) nášmu určenému agentovi Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) uvedenému nižšie. . V oznámení by ste mali:

(A) Dostatočne podrobne identifikujte dielo chránené autorskými právami alebo duševné vlastníctvo, ktoré podľa vás bolo porušené, aby sme mohli materiál nájsť;

(B) Uveďte adresu URL alebo iné konkrétne umiestnenie v súbore PDF.to, ktoré obsahuje materiál, ktorý podľa vás porušuje vaše autorské práva;

(C) poskytnúť elektronický alebo fyzický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka;

(D) Priložte vyhlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;

(E) Zahrňte vyhlásenie, že informácie obsiahnuté vo vašom Oznámení sú presné a pod trestom krivej prísahy potvrdzujú, že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnení konať v mene vlastníka autorských práv; a

(F) Uveďte svoje meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Svoje oznámenie môžete zaslať nášmu určenému agentovi DMCA e-mailom, faxom alebo poštou, ako je uvedené nižšie:

Charles Lee Mudd ml.
Muddov zákon
411 S. Sangamon Street
Suita 1B
Pozor: DMCA
e-mail: dmca@muddlaw.com
Faxom na číslo: 312-803-1667

Keď súbor PDF.to dostane príslušné upozornenie, okamžite odstráni alebo zakáže prístup k materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva, a zruší príslušné účty (v prípade potreby) v súlade s DMCA.

Spoločnosť PDF.to prijala politiku ukončenia členov, ktorí sa považujú za osoby, ktoré opakovane porušujú pravidlá, a to za vhodných okolností a podľa vlastného uváženia. PDF.to môže tiež podľa vlastného uváženia obmedziť prístup k PDF.to a / alebo ukončiť jeho použitie kohokoľvek, kto porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva iných, bez ohľadu na to, či dôjde k opakovanému porušeniu.


253,649 konverzie od roku 2019!