Hieronder staat een ruwe vertaling van onze Engelse Servicevoorwaarden en Engels privacybeleid voor juridische aspecten, beide alleen van toepassing in het Engels

Pdf.to Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op https://pdf.to te bezoeken , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie

 1. Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Pdf.to voor alleen persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. enige software op de website van Pdf.to proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server 'spiegelen'.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door Pdf.to worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Pdf.to worden geleverd op een 'as is'-basis. Pdf.to geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Bovendien geeft Pdf.to geen garantie of doet het geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of op een andere manier gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

Pdf.to of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op Pdf.to's website, zelfs als Pdf.to of een Pdf.to bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de website van Pdf.to kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Pdf.to garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Pdf.to kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op zijn website. Pdf.to doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links

Pdf.to heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Pdf.to van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Pdf.to kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Connecticut en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

DMCA-beleid

Deelnemers aan de services van PDF.to uploaden, converteren, openen en gebruiken materialen en services op eigen risico. PDF.to controleert de inhoud van klanten niet. PDF.to is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geclaimd als gevolg van de diensten, informatie of producten van PDF.to. Elke deelnemer is als enige verantwoordelijk voor al het materiaal dat is opgeslagen met PDF.to, voor de nauwkeurigheid van het materiaal, inclusief garanties, en voor het verkrijgen van alle benodigde autorisaties voor hyperlinks en marketingmateriaal. PDF.to geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, kwaliteit of aard van informatie die door gebruikers of deelnemers van internet kan worden verkregen door het gebruik van de diensten van PDF.to.

Houd er ook rekening mee dat alle gebruikersuploads en inhoud binnen enkele uren na het uploaden worden verwijderd, en hun geconverteerde materiaal wordt ook binnen vierentwintig uur verwijderd, in zekere zin alleen tijdelijke opslag

Als u van mening bent dat enig materiaal op PDF.to inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, kunt u een schriftelijke kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht ("kennisgeving") sturen naar onze aangewezen Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -agent die hieronder wordt vermeld . In de melding moet u:

(A) voldoende gedetailleerd aangeven op welk auteursrechtelijk beschermd werk of intellectueel eigendom volgens u inbreuk is gemaakt, zodat we het materiaal kunnen lokaliseren;

(B) Identificeer de URL of een andere specifieke locatie op PDF.to die het materiaal bevat waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht;

(C) Geef de elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen;

(D) Een verklaring opnemen dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

(E) Een verklaring opnemen dat de informatie in uw Kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed bevestigen dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; en,

(F) Vermeld uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

U kunt uw kennisgeving naar onze aangewezen DMCA-agent sturen via e-mail, fax of post, zoals hieronder uiteengezet:

Charles Lee Mudd Jr.
Mudd Law
411 S. Sangamon Street
Suite 1B
Let op: DMCA
e-mail: dmca@muddlaw.com
Fax naar: 312-803-1667

Wanneer PDF.to een juiste Kennisgeving ontvangt, wordt de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal onmiddellijk verwijderd of uitgeschakeld en worden de accounts die daaraan zijn gekoppeld (indien van toepassing) beëindigd in overeenstemming met de DMCA.

PDF.to heeft een beleid aangenomen om, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, leden te beëindigen die worden beschouwd als herhaaldelijke overtreders. PDF.to kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot PDF.to beperken en / of het gebruik ervan beëindigen door iedereen die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van een herhaalde inbreuk.


253,649 conversies sinds 2019!