Allpool on meie inglise keele kasutustingimuste ja inglise keele privaatsuspoliitikat puudutav juriidiline aspekt, mida kohaldatakse ainult inglise keeles

Pdf.to teenusetingimused

1. Tingimused

Veebilehe https://pdf.to avamisega nõustute, et olete nende teenusetingimuste, kõigi kehtivate seaduste ja määrustega seotud ning nõustute, et vastutate kehtivate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu mõnega nendest tingimustest, on teil keelatud selle saidi kasutamine või juurdepääs sellele. Selle veebisaidi materjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega.

2. Kasuta litsentsi

 1. Luba antakse ühe materjali (info või tarkvara) ajutiseks allalaadimiseks Pdf.to veebilehel ainult isikliku, mittekaubandusliku ajutise vaatamise jaoks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleminek, ja selle litsentsi alusel ei tohi te:
  1. muuta või kopeerida materjale;
  2. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avaliku väljapaneku jaoks (kaubanduslik või mittekaubanduslik);
  3. Pdf.to veebisaidil olevate tarkvarade dekompileerimine või ümberehitamine;
  4. eemaldada materjalidest kõik autoriõigused või muud varalised märkused; või
  5. teisaldada materjalid teisele isikule või „peegelda” materjale mis tahes muul serveril.
 2. See litsents lõpeb automaatselt, kui te rikute mõnda neist piirangutest ja Pdf.to võib selle igal ajal lõpetada. Nende materjalide vaatamise lõpetamisel või selle litsentsi lõppemisel peate hävitama kõik teie valduses olevad allalaaditud materjalid kas elektrooniliselt või trükitud kujul.

3. Lahtiütlemine

 1. Pdf.to veebisaidil olevad materjalid on esitatud „nagu on” alusel. Pdf.to ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab kõik muud garantiid, sealhulgas piiranguteta kaudsed garantiid või tingimused kaubeldavuse kohta, sobivus konkreetseks otstarbeks või intellektuaalomandi rikkumine või muu õiguste rikkumine.
 2. Lisaks ei garanteeri Pdf.to ega anna materjali kasutamise täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta oma veebilehel või muul viisil selliste materjalidega seotud või selle saidiga seotud saitidel mingeid avaldusi.

4. Piirangud

Pdf.to või tema tarnijad ei vastuta mingil juhul kahjude eest (sealhulgas piiranguteta kahju, mis on põhjustatud andmete kadumisest või kasumist või äritegevuse katkestamisest), mis tulenevad materjalide kasutamisest või võimetusest kasutada Pdf.to's veebilehel, isegi kui Pdf.to või Pdf.to volitatud esindaja on suuliselt või kirjalikult teavitatud sellise kahju võimalusest. Kuna mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse garantiiga seotud piiranguid ega tagajärgede või juhuslike kahjude vastutuse piiranguid, ei pruugi need piirangud teie suhtes kehtida.

5. Materjalide täpsus

Pdf.to veebisaidil olevad materjalid võivad sisaldada tehnilisi, tüpograafilisi või fotovigu. Pdf.to ei garanteeri, et tema veebilehel olevad materjalid on täpsed, täielikud või ajakohased. Pdf.to võib oma veebilehel sisalduvaid materjale igal ajal ette teatamata muuta. Kuid Pdf.to ei kohustu materjale värskendama.

6. Lingid

Pdf.to ei ole üle vaadanud kõiki oma veebisaidiga seotud saite ega vastuta sellise veebisaidi sisu eest. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et veebilehte kinnitatakse Pdf.to poolt. Sellise seotud veebisaidi kasutamine on kasutaja enda riskil.

7. Muudatused

Pdf.to võib nende teenusetingimusi oma veebilehel igal ajal ette teatamata muuta. Kasutades seda veebisaiti, nõustute, et olete seotud nende teenusetingimuste praeguse versiooniga.

8. Kohaldatav seadus

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendavad Connecticuti seadused ning te pöördute pöördumatult selle riigi või asukoha kohtute ainupädevusse.

DMCA eeskirjad

PDF.to teenustes osalejad laadivad materjale ja teenuseid üles, teisendavad, pääsevad neile juurde ja kasutavad neid omal vastutusel. PDF.to ei jälgi klientide sisu. PDF.to ei vastuta kahjude eest, mis on nõutud PDF.to teenuste, teabe või toodete tagajärjel. Iga osaleja vastutab ainuisikuliselt kõigi PDF.to-sse salvestatud materjalide, materjalide, sealhulgas garantiide, täpsuse ning hüperlinkide ja turundusmaterjalide kõigi vajalike volituste saamise eest. PDF.to ei anna otsest ega kaudset garantiid teabe, mida kasutajad või osalejad võivad Internetist PDF.to teenuste abil hankida, täpsuse, kvaliteedi või olemuse kohta.

Pange tähele ka, et kõik kasutaja üleslaadimised ja sisu kustutatakse mõne tunni jooksul pärast üleslaadimist ning nende teisendatud materjal kustutatakse ka 24 tunni jooksul, mõnes mõttes ainult ajutine salvestusruum

Kui arvate, et mõni PDF-i materjal rikub teie omandis olevaid või teie kontrolli all olevaid autoriõigusi, võite saata kirjaliku teate väidetava autoriõiguste rikkumise kohta („teatis”) meie määratud Digital Millenniumi autoriõiguse seaduse (edaspidi „DMCA”) esindajale, mis on määratletud allpool . Teatises peaksite:

(A) tuvastage piisavalt üksikasjalikult autoriõigusega kaitstud teos või intellektuaalomand, mida teie arvates on rikutud, et saaksime materjali leida;

(B) tuvastage PDF-is URL või muu konkreetne asukoht, mis sisaldab teie väidetavalt teie autoriõigusi rikkuvat materjali;

(C) esitama autoriõiguse omaniku või isiku nimel tegutsema volitatud isiku elektroonilise või füüsilise allkirja;

(D) Lisage avaldus, et olete heauskselt veendunud, et vaidlusalune kasutamine pole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud;

(E) Lisage avaldus, et teie teatises sisalduv teave on täpne ja kinnitab valetunnistuse alusel, et olete autoriõiguste omanik või olete volitatud tegutsema autoriõiguste omaniku nimel; ja

(F) Lisage oma nimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Võite saata oma teatise meie määratud DMCA esindajale e-posti, faksi või posti teel, nagu on sätestatud allpool:

Charles Lee Mudd noorem
Mudd seadus
411 S. Sangamoni tänav
Sviit 1B
Tähelepanu: DMCA
e-post: dmca@muddlaw.com
Faks: 312-803-1667

Kui PDF.to saab korraliku teate, eemaldab see või keelab juurdepääsu väidetavalt õigusi rikkuvale materjalile ja lõpetab sellega seotud kontod (vajaduse korral) vastavalt DMCA-le.

PDF.to on vastu võtnud poliitika, millega lõpetatakse sobivatel asjaoludel ja oma äranägemisel liikmed, keda peetakse korduvateks rikkumisteks. Samuti võib PDF.to oma äranägemisel piirata juurdepääsu PDF.to-le ja / või lõpetada selle kasutamise kõigi poolt, kes rikuvad teiste intellektuaalomandi õigusi, olenemata sellest, kas tegemist on korduvate rikkumistega.


253,647 konversioonid alates 2019. aastast!