ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਿਆਚਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, https://pdf.to , ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ.ਟੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਖੁਲਾਸਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ-ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਰਹੋ

ਇਹ ਨੀਤੀ 6 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.


PDF ਤੋਂ ਬਦਲੋ

PDF ਨੂੰ CSV ਵਿੱਚ

ਪੀਡੀਐਫ ਐਕਸਲ

PDF ਨੂੰ ePub

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ JPG ਵਿੱਚ

PDF ਨੂੰ PNG ਵਿੱਚ

ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ.

ਪਾਠ ਨੂੰ PDF

Word ਤੇ PDF

PDF ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਸੀਐਸਵੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਐਕਸਲ

ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ JPG

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ODT

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ PNG

ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ

PDF ਸਾਧਨ

PDF ਨੂੰ ਘਟਾਓ

PDF Converter

ਮੁਰੰਮਤ ਪੀਡੀਐਫ

PDF ਨੂੰ ਵੰਡੋ

PDF ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ


ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ:

tekcrispy - pdf to convetidor online siecledigita - pdf to un outil pour convertir les pdf en word excel jpg word et inversement free - pdf to Pdf.to: web app per convertire PDF in documenti Word e molti altri formati

Pdf.to - Convert PDF to Word, Excel, JPG, & from.  Also Compress PDF | Product Hunt Embed