គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

លុបទំព័រ PDF

លុបទំព័រ PDF

%


វិធីលុបទំព័រចេញពីឯកសារ PDF តាមអ៊ិនធរណេត៖

  1. ដើម្បីលុបទំព័រចេញពី pdf អូសនិងទម្លាក់ឯកសារ PDF របស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់ខាងលើ។

  2. លុបទំព័រនីមួយៗដោយសំកាំងលើរូបតូចរបស់វាហើយចុចរូបតំណាងសំរាម។

  3. អ្នកក៏អាចរៀបចំនិងបង្វិលទំព័របើចាំបាច់។

  4. ចុច 'អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ' ហើយទាញយកឯកសារដែលបានកែប្រែ។


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


253,649 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!