එය මෙතැනට දමන්න

PDF වෙත

PDF වචනය බවට පරිවර්තනය කරන්න (.DOC, .DOCX)

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය word
%


PDF එකක් වර්ඩ් (.doc, .docx) ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. PDF එකක් වචනය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට පිවිසෙනු ඇත

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ PDF ස්වයංක්‍රීයව Word (.DOC) ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඔබේ පරිගණකයට වචනය (.DOC) සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම අගය කරන්න

4.0/5 - 292 ඡන්දය


246,073 2019 සිට පරිවර්තනය