එය මෙතැනට දමන්න

PDF වෙත පෙළ

ඔබේ PDF එක පෙළ බවට පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය text
%


පී.ඩී.එෆ්. පෙළ (.txt) ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. PDF එකක් පෙළ බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට පිවිසෙනු ඇත

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ PDF ස්වයංක්‍රීයව පෙළ (.txt) ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. එවිට ඔබට ඔබගේ පරිගණකය වෙත පෙළ (.txt) සුරැකීමට ගොනු බාගැනීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම අගය කරන්න

3.7/5 - 19 ඡන්දය


273,947 2019 සිට පරිවර්තනය