ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਿਆਚਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Pdf.to ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਸ਼ਬਦ

Https://pdf.to ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

2. ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 1. ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਘਾਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:
  1. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰੋ;
  2. ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ) ਲਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ;
  3. Pdf.to ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼;
  4. ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ; ਜਾਂ
  5. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ 'ਮਿਰਰ' ਕਰੋ.
 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ Pdf.to ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ.

3. ਬੇਦਾਅਵਾ

 1. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ' ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ 'ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Pdf.to ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਵਿਅਕਤਿਤ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧ, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
 2. ਅੱਗੇ, Pdf.to ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

4. ਸੀਮਾਵਾਂ

ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ (ਸਮੇਤ, ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ). ਵੈਬਸਾਈਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ Pdf.to ਜਾਂ Pdf.to ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

5. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

Pdf.to ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਟਾਇਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. Pdf.to ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ Pdf.to ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ.

6. ਲਿੰਕ

Pdf.to ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟ ਦੇ Pdf.to ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.

7. ਸੋਧਾਂ

Pdf.to ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ

8. ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੈਕਟਾਈਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.


PDF ਤੋਂ ਬਦਲੋ

PDF ਨੂੰ CSV ਵਿੱਚ

ਪੀਡੀਐਫ ਐਕਸਲ

PDF ਨੂੰ ePub

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ JPG ਵਿੱਚ

PDF ਨੂੰ ODT

PDF ਨੂੰ PNG ਵਿੱਚ

ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ.

ਪਾਠ ਨੂੰ PDF

Word ਤੇ PDF

PDF ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਸੀਐਸਵੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਐਕਸਲ

ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ JPG

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ODT

ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ PNG

ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ

ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ

PDF ਸਾਧਨ

PDF ਨੂੰ ਘਟਾਓ

PDF Converter

ਮੁਰੰਮਤ ਪੀਡੀਐਫ

PDF ਨੂੰ ਵੰਡੋ

PDF ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ


ਫੀਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ:

tekcrispy - pdf to convetidor online siecledigita - pdf to un outil pour convertir les pdf en word excel jpg word et inversement free - pdf to Pdf.to: web app per convertire PDF in documenti Word e molti altri formati

Pdf.to - Convert PDF to Word, Excel, JPG, & from. Also Compress PDF | Product Hunt Embed