ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫਰਿਆਚਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Pdf.to ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

1. ਸ਼ਬਦ

Https://pdf.to ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

2. ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

 1. ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਘਾਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ (ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ:
  1. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰੋ;
  2. ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ) ਲਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ;
  3. Pdf.to ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼;
  4. ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ; ਜਾਂ
  5. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ 'ਮਿਰਰ' ਕਰੋ.
 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ Pdf.to ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋਈ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ.

3. ਬੇਦਾਅਵਾ

 1. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ' ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ 'ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Pdf.to ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਵਿਅਕਤਿਤ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧ, ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
 2. ਅੱਗੇ, Pdf.to ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

4. ਸੀਮਾਵਾਂ

ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ (ਸਮੇਤ, ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ). ਵੈਬਸਾਈਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ Pdf.to ਜਾਂ Pdf.to ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

5. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

Pdf.to ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਗਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਟਾਇਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. Pdf.to ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ Pdf.to ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ.

6. ਲਿੰਕ

Pdf.to ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟ ਦੇ Pdf.to ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ.

7. ਸੋਧਾਂ

Pdf.to ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ

8. ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਾਅ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੈਕਟਾਈਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਡੀਐਮਸੀਏ ਨੀਤੀ

PDF.to ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ, ਕਨਵਰਟ, ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ. PDF.to ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ PDF.to ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. PDF.to, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗੁਣਵਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਮੈਟੀਰਲ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ.ਤੇਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੀਨੇਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ("ਡੀਐਮਸੀਏ") ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ("ਸੂਚਨਾ") ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. . ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ:

(ਏ) ਕਾੱਪੀਰਾਈਟਡ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ;

(ਬੀ) ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਫ.ਟੀ.ਓ. ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ;

(ਸੀ) ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ;

(ਡੀ) ਇਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;

(ਈ) ਇਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ; ਅਤੇ,

(ਐਫ) ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੀਐਮਸੀਏ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਚਾਰਲਸ ਲੀ ਮੁਡ ਜੂਨੀਅਰ
ਮੈਡ ਲਾਅ
411 ਐਸ ਸੰਗਮੋਨ ਸਟ੍ਰੀਟ
ਸੂਟ 1 ਬੀ
ਧਿਆਨ: ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.
ਈਮੇਲ: dmca@muddlaw.com
ਫੈਕਸ ਤੋਂ: 312-803-1667

ਜਦੋਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਓ. ਨੂੰ Notੁਕਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪੀਡੀਐੱਫ.ਟੀ.ਓ ਨੇ circumstancesੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. PDF.to ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.


253,649 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਰਤਨ!