Isod ceir cyfieithiad bras o'n telerau gwasanaeth yn y Saesneg a pholisi preifatrwydd Saesneg ar gyfer agweddau cyfreithiol, ond yn Saesneg yn unig

Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Polisi Pdf.to yw parchu eich preifatrwydd ynghylch unrhyw wybodaeth y gallwn ei chasglu gennych ar draws ein gwefan, https://pdf.to , a gwefannau eraill yr ydym yn berchen arnynt ac yn eu gweithredu.

Dim ond pan fydd gwir angen i ni ddarparu gwasanaeth i chi y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol. Rydym yn ei gasglu trwy ddulliau teg a chyfreithlon, gyda'ch gwybodaeth a'ch cydsyniad. Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybod i chi pam rydyn ni'n ei gasglu a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Dim ond cyhyd ag y bo angen y byddwn yn cadw gwybodaeth a gasglwyd i ddarparu'r gwasanaeth y gofynnwyd amdano. Pa ddata rydyn ni'n ei storio, byddwn ni'n ei warchod o fewn dulliau sy'n dderbyniol yn fasnachol i atal colled a lladrad, yn ogystal â mynediad, datgelu, copïo, defnyddio neu addasu heb awdurdod.

Nid ydym yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol sy'n adnabod yn gyhoeddus na gyda thrydydd partïon, ac eithrio pan fydd hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Efallai y bydd ein gwefan yn cysylltu â gwefannau allanol nad ydyn nhw'n cael eu gweithredu gennym ni. Byddwch yn ymwybodol nad oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys ac arferion y gwefannau hyn, ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu priod bolisïau preifatrwydd.

Rydych yn rhydd i wrthod ein cais am eich gwybodaeth bersonol, gyda'r ddealltwriaeth efallai na allwn ddarparu rhai o'ch gwasanaethau dymunol i chi.

Bydd eich defnydd parhaus o'n gwefan yn cael ei ystyried fel derbyniad o'n harferion o ran preifatrwydd a gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn trin data defnyddwyr a gwybodaeth bersonol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae'r polisi hwn yn weithredol ar 6 Mehefin 2019.

Mae ffeiliau a lanlwythwyd yn cael eu dileu ar ôl dwy awr a chaiff ffeiliau a droswyd eu dileu ar ôl 24 awr. Er mwyn cyfyngu ar y cam-drin, rydym yn logio'r cyfeiriad IP a wnaeth drosiad pan fydd ffeil yn cael ei throsi, nid oes cysylltiad â ffeiliau a chyfeiriad IP. Ar ôl un awr mae'r cyfeiriad IP yn cael ei ddileu felly mae'n rhad ac am ddim i drosi arall.


209,349 trawsnewidiadau ers 2019!