កម្មវិធីនិពន្ធ PDF


វិធីកែប្រែឯកសារ PDF របស់អ្នក

  1. ទាញឯកសារ PDF ដែលអ្នកចង់កែសម្រួលចូលទៅក្នុងកន្លែងអូសឬចុចប៊ូតុងជ្រើសរើសយកឯកសារ PDF ។

  2. អ្នកអាចបន្ថែមរូបភាពអត្ថបទឬគូរអ្វីមួយដោយចុចប៊ូតុងសកម្មភាព។

  3. ប្រសិនបើឯកសារ PDF របស់អ្នកមានច្រើនជាង ១ ទំព័រអ្នកអាចកែសម្រួលទំព័រដែលអ្នកចង់បានដោយចុចលើវាទំព័រដែលបានជ្រើសរើសនឹងមានព្រំប្រទល់ជាប់។

  4. ចុចប៊ូតុងរក្សាទុកដើម្បីទាញយកឯកសារ PDF ដែលបានកែប្រែ។

កម្មវិធីនិពន្ធ PDF

វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.7/5 - 9 ការបោះឆ្នោត


253,649 បម្លែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019!