ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ PDF API

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਡੀਓਸੀ, ਡੀਓਸੀਐਸ, ਐਕਸਐਲਐਸ, ਐਕਸਐਲਐਸਐਕਸ, ਪੀਪੀਟੀ, ਪੀਪੀਟੀਐਕਸ, ਟੀਐਕਸਟੀ, ਪੀਐਨਜੀ, ਜੇਪੀਜੀ, ਜੇਪੀਈਜੀ, ਟੀਆਈਐਫਐਫ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐਫ.ਓ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ API ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ.


* ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਪੀਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ


GET API KEY →
curl -POST 'https://pdf.to/v1/api' \
-F 'data=@/testing.pdf' \
-F 'data={"convert_to": "docx"}' \
-H 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--output file.docx
<?php
  $post_data = array(
    "data" => "{\"convert_to\": \"docx\"}",
    "file_contents" => curl_file_create("file.pdf")
  );
  $fp = fopen("file.docx", "w+");
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://pdf.to/v1/api");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "Authorization: <YOUR_API_KEY>"
  ));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  fclose($fp);
?>
import requests
import json

url = 'https://pdf.to/v1/api'
files = {'file': open('testing.pdf', 'rb')}
params = {'convert_to': 'docx'}
data = {'data': json.dumps(params)}
headers = {'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'}

r = requests.post(
  url,
  files=files,
  data=data,
  headers=headers
)

with open('file.docx', 'wb') as f:
  f.write(r.content)
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let req = request.post({
  url: 'https://pdf.to/v1/api',
  headers: {
    'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'
  },
  formData: {
    file: fs.createReadStream('file.pdf'),
    data: JSON.stringify({'convert_to': 'docx'})
  }
});

req.on('response', function(response) {
  response.pipe(fs.createWriteStream('file.docx'));
});